~~~~හැර යන සිදුහත් කුමරුණි,~~~~පුන්සඳ සදිසි මුව කමලේ රඟ...... කීවා
දේදුණු දෙබැමෙ නිති පැටලී අම... බීවා
රන් රස විලස අපි පෑහී වග.........  ලීවා
පෙම්බර මහිමි මට රහසේ කිම ...මේවාසක්විති රජෙකි සරණව මට යන්න............ කියා
සන්තොස සැපය සෙනෙහස ලැබගන්න.... නියා
පින්බර රජුනි සරණය නිති සහනෙ......... සොයා
ඉන්නෙද කෙළෙස  මා හැර ඔබ ඉවත ...... ගියා

රන්කැටි පුතුට පිළිසරණය කෝ.......... නැතිදෝ
සුන්දර සිහින හොර රහසෙම........ වියැකිණිදෝ
පින්මදි මාව මේ සිර ගෙයි තනි............ වුණිදෝ
තුන්යම රහසෙ හැර ගිය වග කිව......... හැකිදෝ

ඡන්නද දනී මා හැර ගිය පුවත............ රැයේ
කන්ථක පවා ඔබ ළඟ විය අඳුරු........ පැයේ
රිද්දන දුකේ ඉවසුම නැත විඳින.......... ලයේ
මින්දද සැලේ ඉකිලන මගෙ තුරුණු..... වියේ

"නිල්මිණ" "මැණික" යන වදනෙන් සෙනෙහෙ පුදා
රන්කඳ කිමද හැර යන්නේ දුකෙහි............ යොදා
තුන්හිත නිදොස් මතු මත්තෙත් වගෙම ...... මෙදා
මං මග බලමි මගෙ හිමියනි ඔබෙය............. සදා 

No comments:

Post a Comment